Odstraňovanie batérií

Odstraňovanie batérií

Pokyny na odstraňovanie starých batérií:
Nasledujúce pokyny sú určené pre používateľov batérií alebo produktov obsahujúcich batérie, ktoré nepredávajú ďalej vo forme, v akej im boli doručené (koncoví používatelia):

1. Bezplatné prevzatie starých batérií
Batérie sa nesmú odstraňovať prostredníctvom domového odpadu. Zo zákona vyplýva povinnosť odovzdať staré batérie, aby sa mohla uskutočniť ich odborná likvidácia. Staré batérie môžete odovzdať na komunálnych zberných miestach alebo v miestnom obchode. Aj my sme ako distribútori batérií zo zákona povinní vyberať staré batérie, pričom tento náš záväzok sa obmedzuje na staré batérie, ktoré sú alebo boli používané ako nové batérie v produktoch z nášho sortimentu. Horeuvedené staré batérie môžete buď poslať späť dostatočne ofrankované alebo ich bezplatne odovzdať priamo v našom zásielkovom sklade na nasledovnej adrese:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin

2. Význam symbolov na batériách
Batérie sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša (pozri obrázok nižšie). Tento symbol poukazuje na to, že batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Pri batériách, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti, viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia alebo viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova, sa nachádza pod symbolom s odpadkovým košom chemické označenie použitej škodlivej látky –"Cd" v prípade kadmia, "Pb" v prípade olova a "Hg" v prípade ortuti.

Naposledy pozerané