Poučenie o odstúpení od zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Pokyny na odstúpenie od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy
Našou prvoradou prioritou je poskytovať našim zákazníkom optimálny servis, a preto sme sa rozhodli zákonom stanovenú 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy, ktorá zvyčajne platí len pre spotrebiteľov, ponúknuť všetkým zákazníkom a predĺžiť ju na 30 dní.

Spotrebiteľom prináleží v súlade s nasledujúcim pravidlom právo na odstúpenie od zmluvy, pričom spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon na účely, ktoré nemôžu byť v prevažnej miere pripísané jej obchodnej ani samostatnej obchodnej činnosti:

A. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 30 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy predstavuje 30 dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali do vlastníctva posledný tovar.

Na vykonávanie práva na odstúpenie od zmluvy nás (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: 02 333 25199, Fax: +49 30 209 930 539, E-mail: info@expondo.sk) musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nepredstavuje predpísanú formu.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje, keď oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, je našou povinnosťou vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste si vybrali iný druh dodávky ako nami ponúkané najvýhodnejšie štandardné dodanie) bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní od dňa, v ktorý nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od zmluvy. Na vrátenie čiastky použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme sa s vami vyslovene dohodli inak; v žiadnom prípade vám kvôli tomuto vráteniu nebudú účtované poplatky. S vrátením platby môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme späť tovar alebo kým nepreukážete, že ste vrátili tovar – podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar bezodkladne a v každom prípade pošlite alebo odovzdajte najneskôr do štrnástich dní odo dňa, v ktorý ste nás upovedomili o odstúpení od zmluvy, nám alebo na adresu expondo GmbH - c/o Plischka int. Spedition GmbH, Müllroser Chaussee 76d, 15236, Frankfurt (Oder). Lehota platí ako dodržaná, keď tovar pošlete pred uplynutím lehoty 14 dní.

Náklady na vrátenie tovaru znášame my.

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru nesiete zodpovednosť len vtedy, keď táto strata hodnoty bola spôsobená zaobchádzaním, ktoré nebolo nevyhnutné pre kontrolu stavu, vlastností a fungovania tovaru.

Všeobecné pokyny

1) Vyhýbajte sa poškodeniu a znečisteniu tovaru. Tovar nám pošlite v originálnom balení so všetkým príslušenstvom a všetkými obalovými zložkami. Ak je to potrebné, použite ochranný obal. Ak už nemáte originálny obal, môžete použiť vhodný obal, ktorý sa postará o primeranú ochranu pred poškodením počas prepravy.
(2) Neposielajte nám tovar bez zaplatenia poštovného.
(3) Upozorňujeme vás na to, že body 1 – 2 nie sú nevyhnutné pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

B. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť.

Adresa:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland
Fax: +49 30 209 930 539
E-mail: info@expondo.sk

Týmto odstupujem/e (*) od mnou/nami (*) uzavretej zmluvy o kúpe nasledovného tovaru (*)/poskytnutia týchto služieb (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / Prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pri oznámení papierovou formou)

_________________________
Dátum

 (*) Nehodiace sa prečiarknite.

C. Vrátenie do 100 dní od doručenia tovaru

Bez ohľadu na 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy Vám u produktov značiek Bredeco, Goldbrunn, Hillvert, Incubato, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, Singercon, StaMony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix a Welbach ponúkame túto možnosť vrátenia tovaru:

Všetky tovary z nášho obchodu nám môžete v priebehu 100 dní od obdržania tovaru poslať späť, pokiaľ je tovar úplný a je v nepoužitom a nepoškodenom stave. Ak vám bol tovar doručený v predajnom obale, musí sa ešte nachádzať v pôvodnom balení. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie tovaru.

Tovar je potrebné poslať na nasledovnú adresu:
expondo GmbH - c/o Plischka int. Spedition GmbH
Müllroser Chaussee 76d
15236, Frankfurt (Oder)

V prípade uplatnenia tohto prísľubu týkajúceho sa prevzatia tovaru vám vrátime vami zaplatenú kúpnu cenu. Náklady na odoslanie tovaru a prepravné riziko nesiete vy.

Tento prísľub v žiadnom prípade neobmedzuje vaše zákonné práva, a najmä nie zákonné právo na odstúpenie od zmluvy (por. bod A hore). 

Naposledy pozerané