VOP

Obsah

 1. Oblasť platnosti
 2. Uzavretie zmluvy
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a platobné podmienky
 6. Výhrada vlastníckeho práva
 7. Záruka
 8. Ručenie
 9. Uplatnenie akciových poukážok
 10. Rozhodné právo
 11. Sídlo súdu
 12. Kodéx správania
 13. Alternatívne urovnávanie sporov

1) Oblasť platnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti expondo GmbH (ďalej len „Predajca“), platia pre všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré uzavrie spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „Zákazník“) s Predajcom ohľadom tovaru prezentovaného Predajcom v jeho internetovom obchode. Týmto sa vylučuje zahrnutie vlastných podmienok Zákazníka, ak sa strany nedohodli inak.

1.2 Spotrebiteľ je v zmysle týchto VOP každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon na účely, ktoré nemôžu byť v prevažnej miere pripísané jeho komerčnej ani samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľ je v zmysle týchto VOP fyzická alebo právnická osoba alebo právne spôsobilá osobná spoločnosť, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej komerčnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov prezentované v online obchode Predajcu nepredstavujú nijaké záväzné ponuky zo strany Predajcu, ale slúžia len na podanie záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Zákazníkom.

2.2 Zákazník môže odovzdať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je súčasťou online obchodu Predajcu. Zákazník po výbere a vložení tovaru do virtuálneho nákupného košíka a uskutočnení procesu elektronickej objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo ukončujúce proces objednávky odovzdá právne záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vzťahujúci sa na tovar v nákupnom košíku. Ďalej môže Zákazník odovzdať návrh Predajcovi aj telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.

2.3 Predajca môže návrh Zákazníka prijať v priebehu piatich dní,

 • tak, že doručí Zákazníkovi písomné potvrdenie objednávky alebo potvrdenie objednávky v textovej podobe (fax alebo e-mail), pričom smerodajné je doručenie potvrdenia objednávky Zákazníkovi, alebo
 • tak, že Zákazníkovi doručí objednaný tovar, pričom smerodajné je doručenie tovaru Zákazníkovi, alebo
 • tak, že po odovzdaní objednávky vyzve Zákazníka k zaplateniu tovaru.

Ak sú k dispozícii viaceré vyššie uvedené alternatívy, zmluva je uzavretá v okamihu, keď ako prvá nastane jedna z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie návrhu začína plynúť v deň po odoslaní návrhu Zákazníkom a skončí po uplynutí piateho dňa, ktorý nasleduje po odoslaní návrhu. V prípade, že Predajca neprijme návrh v rámci vyššie uvedenej lehoty, platí to ako odmietnutie návrhu s dôsledkom, že Zákazník nie je viac viazaný na svoj prejav vôle.

2.4 Pri výbere spôsobu platby „PayPal Express“ sa uskutoční platba prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“), pričom sa uplatňujú používateľské podmienky PayPal, ktoré sú k nahliadnutiu na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo – pokiaľ Zákazník nedisponuje účtom PayPal – uplatňujú sa podmienky pre poplatky bez PayPal účtu, ktoré sú k nahliadnutiu na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak si Zákazník v rámci procesu online objednávky vyberie spôsob platby „PayPal Express“, poskytne kliknutím na tlačidlo na ukončenie procesu objednávky zároveň príkaz na úhradu spoločnosti PayPal. Pre tento prípade vyjadruje Predajca už teraz prijatie návrhu Zákazníka v okamihu, v ktorom Zákazník kliknutím na tlačidlo na ukončenie procesu objednávky odovzdá príkaz na úhradu.

2.5 Pri odovzdaní návrhu prostredníctvom online objednávkového formulára Predajca zmluvný text uloží a pošle Zákazníkovi po poslaní jeho objednávky spolu s týmito VOP v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Zmluvný text sa dodatočne archivuje na internetovej stránke Predajcu a Zákazník si ho môže kedykoľvek bezplatne zobraziť na svojom účte chránenom heslom po zadaní príslušných prihlasovacích údajov, pokiaľ si Zákazník založil pred odoslaním svojej objednávky zákaznícky účet v online obchode Predajcu.

2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického objednávkového formulára Predajcu môže Zákazník pozorným čítaním informácií zobrazených na obrazovke identifikovať možné chyby vzniknuté pri zadávaní údajov. Dôležitím technickým prostriedkom na zistenie chýb pri zadávaní údajov je funkcia zväčšenia pri prehliadači, prostredníctvom ktorej sa dá zväčšiť zobrazenie na obrazovke. Svoje údaje môže Zákazník v rámci elekronického procesu objednávky prostredníctvom štandardných funkcií klávesnice a myši upravovať dovtedy, kým neklikne na tlačidlo na ukončenie procesu objednávky.

2.7 Na uzavretie zmluvy je k dispozícii výhradne nemecký jazyk.

2.8 Vybavovanie objednávok a nadväzovanie kontaktu sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatického vybavovania objednávok. Zákazník sa postará o to, aby bola jeho e-mailová adresa na vybavenie objednávky správna, aby e-maily poslané Predajcom na túto adresu mohli byť prijaté. Zákazník sa postará najmä pri používaní filtrov na spam (nevyžiadanú poštu) o to, aby všetky e-maily poslané Predajcom alebo ním poverenou osobou na vybavovanie objednávok mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebiteľom v zásade prináleží právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Bližšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy vyplývajú z pokynov na odstúpenie od zmluvy Predajcu.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ z popisu produktov nevyplýva inak, jedná sa pri udávaných cenách o celkové ceny, ktoré obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Prípadné dodatočné vyplývajúce náklady na dodanie a dopravu sa uvádzajú osobitne v daných popisoch produktov.

4.2 Pri dodávkach do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, ktoré sú mimo vplyvu Predajcu a ktoré nesie Zákazník. Patria tu napríklad poplatky za poukazovanie finančných čiastiek prostredníctvom úverových inštitúcií (napr. poplatky za bankové prevody, poplatky za výmenu meny) alebo poplatky týkajúce sa dovozného práva prípadne dane (napr. clo). Takéto náklady môžu v súvislosti s prevodom peňazí vzniknúť aj vtedy, keď sa dodanie neuskutočňuje do krajiny mimo Európskej únie, no Zákazník platbu uskutoční mimo Európskej únie.

4.3 Spôsob/-y platby bude/-ú Zákazníkovi oznámený/-é v internetovom obchode Predajcu.

4.4 V prípade, že je dohodnutá platba vopred prostredníctvom bankového prevodu, je platba splatná ihneď po uzatvorení zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom dátume splatnosti.

4.5 Pri platbe prostredníctvom platby ponúkanej spoločnosťou PayPal nasleduje uskutočnenie platby prostredníctvom poskytovateľa platobných lužieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“), pričom sa uplatňujú používateľské podmienky spoločnosti PayPal, ktoré sú k nahliadnutiu na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo – pokiaľ Zákazník nedisponuje účtom PayPal-Konto – uplatňujú sa podmienky pre poplatky bez PayPal účtu, ktoré sú k nahliadnutiu na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dodacie a platobné podmienky

5.1 Doručenie tovaru sa uskutoční zásielkou na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Pri objednávke prostredníctvom online objednávkového formulára Predajcu je smerodajná dodacia adresa uvedená v objednávkovom online formulári. Odchylne od uvedeného je pri výbere spôsobu platby prostredníctvom služby PayPal smerodajná dodacia adresa uložená Zákazníkom v okamihu platby cez PayPal.

5.2 Pri tovaroch, ktoré sú dodávané prepravnou spoločnosťou, sa uskutočňuje dodanie ku najbližšie položenému obrubníku („frei Bordsteinkante“), pokiaľ zo zasielateľských informácií v internetovom obchode Predajcu nevyplýva nič iné, a pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.3 Ak prepravná spoločnosť pošle odoslaný tovar Predajcovi späť, pretože doručenie tovaru Zákazníkovi nebolo možné uskutočniť, nesie Zákazník náklady na neúspešné zaslanie. To neplatí v prípade, že Zákazník účinne uplatní svoje právo na odvolanie, keď nestojí za okolnosťou, ktorá znemožnila doručenie tovaru, alebo keď mu bolo dočasne zabránené prijať ponúkanú službu, iba ak by mu Predajca bol ohlásil službu vopred v primeranom čase.

5.4 Ak Zákazník jedná ako podnikateľ, prechádza riziko nepredvídaného zániku a nepredvídaného zhoršenia stavu predávaného tovaru na Zákazníka, pokiaľ Predajca dodal vec špeditérovi, prepravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii poverenej jeho zaslaním. Ak Zákazník jedná ako spotrebiteľ, prechádza riziko nepredvídaného zániku a nepredvídaného zhoršenia stavu predávaného tovaru zásadne až po odovzdaní tovaru Zákazníkovi alebo osobe oprávnenej na prebratie tovaru. Odchylne od toho prechádza riziko nepredvídaného zániku a nepredvídaného zhoršenia stavu predávaného tovaru aj pri spotrebiteľoch na Zákazníka, pokiaľ Predajca dodal vec špeditérovi, prepravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii poverenej zaslaním, keď Zákazník poverí uskutočnením zásielky špeditéra, prepravcu alebo inú osobu alebo inštitúciu, a Predajca Zákazníkovi túto osobu alebo inštitúciu vopred nepomenoval.

5.5 Predajca si vyhradzuje právo v prípade nesprávneho alebo nenáležite uskutočneného zaistenia vlastných dodávok odstúpiť od zmluvy. To platí len pre prípad, že nedodanie nie je pripísateľné Predajcovi a tento vyvinul úsilie a uzavrel konkrétnu náhradnú transakciu s dodávateľom. Predajca vyvinie všetko primerané úsilie, aby tovar obstaral. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude Zákazník bezodkladne informovaný a bude mu bezodkladne poskytnutá protihodnota.

5.6 Osobné vyzdvihnutie tovaru nie je z logistických dôvodov možné.

6) Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Voči spotrebiteľom si Predajca vyhradzuje právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

6.2 Voči podnikateľom si Predajca vyhradzuje právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z plynúceho obchodného vzťahu.

6.3 Ak Zákazník jedná ako podnikateľ, je oprávnený na ďalší predaj tovaru s výhradou vlastníctva v riadnom obchodnom podniku. Ďalšie z toho plynúce pohľadávky voči tretím stranám postupuje vo výške platnej účtovanej (vrátane dane z pridanej hodnoty) sumy vopred na Predajcu. Toto postúpenie platí nezávisle od toho, či bol tovar s výhradou vlastníctva ďalej predaný bez alebo po spracovaní. Zákazník je oprávnený na vymáhanie pohľadávky aj po odstúpení. Oprávnenie Predajcu vymáhať pohľadávky sám zostane tým nedotknuté. Predajca však pohľadávky nevymáha, pokiaľ Zákazník plní svoje platobné záväzky voči Predajcovi, nemešká s platbami a nebola podaná žiadosť o začatie konkurzného konania.

7) Záruka

Aj má predmet kúpy nedostatky, platia predpisy pre zákonnú záruku. Odchylne od uvedeného platí:

7.1 Pre podnikateľov

 • ak zanedbateľný nedostatok neopodstatňuje záruku;
 • ak má Predajca k dispozícii výber druhu dodatočného plnenia;
 • ak doba premlčania pri nových tovaroch predstavuje rok od prechodu rizík;
 • ak sú pri použitých tovaroch práva a nároky kvôli nedostatkom v zásade vylúčené;
 • ak sa premlčanie nezačne nanovo, keď v rámci záruky nasleduje náhradná dodávka.

7.2 V prípade spotrebiteľov predstavuje doba premlčania pre záruku pri používanom tovare rok od dodania tovaru Zákazníkovi s obmedzením nasledujúceho bodu.

7.3 Vyššie uvedené obmezenia záruky a skrátenia doby premlčania neplatia

 • v prípade vecí, ktoré neboli používané v súlade s obvyklým spôsobom používania na stavbu a ktoré spôsobili ich nedostatky,
 • v prípade škôd vyplývajúcich z poškodenia života, tela alebo zdravia, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností Predajcu alebo úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností zákonného zástupcu alebo zástupcu Predajcu,
 • v prípade ďalších škôd, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinnosti Predajcu alebo úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností zákonného zástupcu alebo zástupcu používateľa, ako aj
 • v prípade, že Predajca nedostatok ľstivo zamlčal.

7.4 Okrem toho pre podnikateľa platí, že zákonné doby premlčania v prípade na nárok na spätný prevod podľa § 478 BGB (Nemeckého občianskeho zákonníka) zostanú nedotknuté.

7.5 Ak Zákazník jedná ako obchodník v zmysle § 1 HGB (Nemeckého obchodného zákoníka), dotýka sa ho obchodnícka povinnosť prehliadky a reklamačná povinnosť podľa § 377 HGB. Ak Zákazník zanedbá všetky v ňom upravené oznamovacie povinnosti, platí tovar ako schválený.

7.6 Ak Zákazník jedná ako spotrebiteľ, žiadame ho o to, aby doručený tovar so zjavnými škodami spôsobenými pri preprave reklamoval u doručovateľa a oznámil to Predajcovi. Ak to Zákazník nedodrží, žiadnym spôsobom to neovplyvní jeho zákonné alebo zmluvné nároky na záruku.

8) Ručenie

Predajca ručí Zákazníkovi za zmluvné, kvázi zmluvné a zákonné, ako aj trestné nároky na náhradu škôd a náhradu výdavkov nasledovne:

8.1 Predajca ručí z každého zákonného dôvodu neobmedzene

 • pri zámere alebo hrubej nedbanlivosti
 • pri úmyselnom alebo nedbanlivom poškodení života, tela alebo zdravia,
 • na základe záručného sľubu, pokiaľ tento nie je upravený inak
 • na základe povinnej záruky v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

8.2 Ak Predajca hrubo poruší podstatný zmluvný záväzok, je ručenie obmedzené na typické zmluvné, predvídateľné škody, pokiaľ sa podľa vyššie uvedeného bodu neručí neobmedzene. Podstatné zmluvné záväzky sú záväzky, ktoré zmluva ukladá Predajcovi podľa jeho obsahu na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorých splnenie umožňuje iba riadne vykonávanie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa Zákazník môže riadne spoľahnúť.

8.3 Okrem toho je ručenie Predajcu vylúčené.

8.4 Vyššie uvedené pravidlá týkajúce sa ručenia platia aj s ohľadom na ručenie Predajcu pre jeho zástupcu a zákonného zástupcu.

9) Uplatnenie akciových poukážok

9.1 Poukážky, ktoré Predajca rozdáva bezplatne v rámci reklamných akcií s určitou platnosťou, a ktoré si Zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len „akciové poukážky“), sa dajú uplatniť iba v online obchode Predajcu a len v uvedenom období.

9.2 Jednotlivé produkty môžu byť z akcie vylúčené, pokiaľ z obsahu akciovej poukážky vyplýva náležité obmedzenie.

9.3 Akciové poukážky sa dajú uplatniť len pred ukončením procesu objednávky. Dodatočné zaúčtovanie nie je možné.

9.4 Na jednu objednávku môže byť vždy uplatnená len jedna akciová poukážka.

9.5 Hodnota tovaru musí zodpovedať minimálne hodnote akciovej poukážky. Prípadný zostatok Predajca neprepláca.

9.6 Ak hodnota akciovej poukážky nestačí na pokrytie objednávky, je možné na vyrovnanie sumy rozdielu vybrať z ostatných spôsobov platby ponúkaných Predajcom.

9.7 Hodnota akciovej poukážky nebude vyplatená v hotovosti ani zúročená.

9.8 Akciová poukážka nebude preplatená, ak Zákazník v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy vráti tovar celkovo alebo čiastočne zaplatený prostredníctvom akciovej poukážky

9.9 Akciová poukážka je prenosná. Predajca ju môže s oslobodzujúcou účinnosťou poskytnúť akémukoľvek vlastníkovi, ktorý si uplatní akciovú poukážku v online obchode. To neplatí, keď má Predajca vedomosť alebo nemá z hrubej nedbanlivosti vedomosť o neoprávnenosti, právnej nespôsobilosti alebo chýbajúcom oprávnení na zastúpenie akéhokoľvek vlastníka.

10) Rozhodné právo

Pre všetky právne vzťahy platí právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe pohyblivého tovaru. Pri spotrebiteľoch platí táto voľba práva len do tej miery, keď poskytnutá ochrana nie je odňatá povinnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt.

11) Sídlo súdu

Ak Zákazník jedná ako obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejno-právneho zvláštneho majetku so sídlom na území Spolkovej republiky Nemecko, je výlučne sídlo súdu pre všetky spory v tejto zmluve sídlo Predajcu. Ak má Zákazník svoje sídlo mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, je obchodné sídlo Predajcu výlučné sídlo súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, keď zmluva alebo nároky zo zmluvy môžu byť pripísané profesijnej alebo obchodnej činnosti Zákazníka. Predajca je vo vyššie uvedených prípadoch v každom prípade oprávnený obrátiť sa na súd v sídle Zákazníka.

12) Kodéx správania

 • Predajca sa riadi podmienkami účasti pre eCommerce iniciatívu „Fairness im Handel“ (Čestné obchodovanie), ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • Predajca sa riadi kvalitatívnymi kritériami „EHI Geprüfter Online-Shop“ inštitútu EHI Retail Institute GmbH, ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
 • Predajca sa riadi kvalitatívnymi kritériami Trusted Shops, ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html.
 • Predajca sa riadi kódexom ochrany údajov IITR GmbH - Institut für IT-Recht, ktorý je k nahliadnutiu na webovej stránke https://www.iitr.de/informationen/codex.html.

13) Alternatívne urovnávanie sporov

13.1 Európska komisia poskytuje k dispozícii na internete na nasledovnej webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr platformu na online urovnávanie sporov.

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne urovnanie sporov pri online nakupovaní alebo pri zmluvách o poskytnutí služieb, na ktorých sa spotrebiteľ zúčastňuje.

13.2 Predajca nie je na povinný ani pripravený zúčastňovať sa na procese urovnávania sporu pred zmierovacím orgánom spotrebiteľa.

Naposledy pozerané